Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Viva Kővilág 21 Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-212043

Székhely: 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 107.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Viva Kővilág 21 Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 107.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-212043 ; elektronikus kézbesítési e-mali címe: vivakovilag@gmail.com törvényes képviselő: Kerekes Katalin Gabriella ügyvezető) – továbbiakban: Adatkezelő- által folytatott személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat és eljárási rendet, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Jelen szabályzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [GDPR], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.]- alapján került kialakításra.

Az adatkezelő GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatást a jelen szabályzatban foglaltak szerint adja meg az érintettek részére.

Adatkezelő a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatok körében, jelen szabályzatban útján tájékoztatja megrendelőit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elkötelezett megrendelői személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a megrendelő információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a megrendelők személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető az Adatkezelő társaság székhelyén nyilvános ügyféltérben, és a társaság www.vivakovilag.hu internetes oldalán.

Az Adatkezelő a mindenkor hatályos adatkezeléssel összefüggő jogszabályoknak megfelelően jelen szabályzatot felülvizsgálja, az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti megrendelőit.

Az Adatkezelővel üzleti kapcsolatba kerülő partner (továbbiakban: Megrendelő) elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1./ A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő adatkezelése megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2./ A Szabályzat időbeli, személyi, tárgyi hatálya

Jelen Szabályzat 2022.08.01. napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő alkalmazottaira, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti (jellemzően a megrendelők). Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltetett www.vivakovilag.hu honlapon folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

3./ Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők:

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A konkrét esetben a Viva Kővilág Kft. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere. az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

4./ Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő adatkezelése döntően az érintett (Megrendelő) hozzájárulásán alapul, illetve olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatokat az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevők, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett https://vivakovilag.hu honlapot látogatók önkéntesen adják meg, valamint a honlap használatával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a honlapon történő navigálásuk adatai rögzítésre kerüljenek. Ezen túl az adatkezelő a vállalkozási tevékenységével kapcsolatos árajánlatkéréssel, megrendelés rögzítésével, vállalkozási szerződéssel és számlázással összefüggő – jogszabályokban meghatározott- jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, jogszabályon alapuló adatkezelést végez.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és azt is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló adatkezelési hozzájárulás alapján kezelhető. (Adatkezelési nyilatkozat)

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, az adatkezelés jogalapját (hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése) és azt, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

5./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő, az érintett hozzájárulásával a következő személyes adatokat kezeli: név, lakcím, privát telefonszám, privát e-mail cím, az érintett megrendelő külön írásbeli hozzájárulásával az Adatkezelő, mint vállalkozó által megvalósított kivitelezés fotódokumentációja, a szerződésszerű teljesítés igazolása, illetve külön hozzájárulás alapján referencia felhasználás céljából.

Az adatok törlésének határideje: a vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés esetében, a szolgáltatás teljesítésétől számított 5 év (Ptk. szerinti általános elévülési idő), illetve garanciális, vagy jótállási határidő lejárta; ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés az adatok azonnal törlésre kerülnek. A számviteli bizonylatok (megrendelő részére kiállított számlák, szállítólevelek stb.) esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

- postai úton: Viva Kővilág 21 Kft.; 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 107. címen, vagy

- e-mail útján a cég kézbesítési címe: katoka700@gmail.com címen.

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő a megrendelők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel történik, amikor a megrendelő személyese, telefonon, vagy e-mail útján – amely egyben az adatkezeléshez való hozzájárulás- megadja, átadja az Adatkezelő részére a személyes adatait.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, bizonyos esetekben a megvalósított kivitelezésről készített fotódokumentáció.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, árajánlat készítése, a vállalkozási szerződésen alapuló megbízás teljesítése, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése, a kivitelezésiről készült fotódokumentációi esetében a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogások, jogviták során felhasználható bizonyítási eszköz, illetve a megrendelő külön írásbeli hozzájárulása esetében referenciaként felhasználható

5.1. Adatkezelés a weboldalon

Az Adatkezelő, a https://vivakovilag.hu weboldalon tájékoztató adatokat, referenciákat tesz közzé, és lehetőséget biztosít ingyenes árajánlat kérésre is. Az árajánlat kalkuláció készítéséhez a látogató a következő adatokat adja meg: név, településnév, e-mailcím, telefonszám.

A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A weboldalon az „Ingyenes árajánlat” funkció használatán kívül, regisztráció és adatkezelés nem történik.

A Felhasználókról az Adatkezelő a honlapján csak olyan személyes adatnak nem minősülő információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A Weboldal külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

A weboldal használatával az érintett, mint Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően személyes adatait összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

6./ Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat elektronikus adatbázisban, adathordozón (telefon, személyi számítógép) kezeli.

7./ Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogok:

a) Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Az érintett hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen szabályzatban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

b) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Az érintett helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Az érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való joga”) alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből az Adatkezelő azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőnek jogszabályban meghatározott kötelezettsége, vagy az Adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatos jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

e) Visszavonáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő a vonatkozó adatokat végérvényesen és visszaállíthatatlan módon törli.

8./ Tájékoztatás az adatkezelésről

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések (pl. számviteli bizonylatok) kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az Adatkezelő az érintettek részére kiállított számlákat, amelyek a Megrendelő nevét és lakcímét is tartalmazzák, A Vik-Ko Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Könyvelő cég adatfeldolgozó részére adja át, a számviteli, és adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése céljából.

9./ Ellenőrzés

Az adatkezelésért a Viva Kővilág 21 Kft. képviseletében, Kerekes Katalin Gabriella ügyvezető a felelős (adatvédelmi felelős), aki köteles az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását folyamatosan ellenőrizni. Az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért, kártérítésért az Adatkezelő felel.

Az Adatkezelő kötelezettsége
- közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.
- ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek és adatbiztonsági követelményeinek megtartását.
- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén megteszi a jogszerű adatkezelés érdekében szükséges intézkedéseket, vagy ennek megtételére felhívja az adatfeldolgozót,
- gondoskodik az alkalmazottak adatvédelmi oktatásáról.

10./ Jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatkezelő elérhetősége:
Viva Kővilág 21 Kft.
2315 Szigethalom, Rákóczi utca 107.
Levelezési címe: 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 107
Telefon: +36 20 204 87 77
e-mail címe: katoka700@gmail.com
Amennyiben az érintett az Adatkezelő adatvédelmi tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas
A szabályzat hatályba lép: 2022.08.01
Szigethalom, 2022.08.01


Viva Kővilág 21 Kft.
Kerekes Katalin Gabriella ügyvezető,
Adatkezelő

Kapcsolat
Közösségi Média